എന്റെ വിദ്യാലയം


ഗവ.ഹൈസ്കൂള്‍ മുക്കുടം
എന്റെ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുക്കുടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് .